DEN HAAG - De politie heeft op vrijdag 4 september acht personen aangehouden bij een demonstratie in Den Haag. De gemeente Den Haag had demonstranten de ruimte gegeven om op het Malieveld en de Koekamp te demonstreren. Omdat de demonstranten zich niet aan de gemaakte afspraken hielden en ook de aanwijzingen van de politie werden genegeerd, beëindigde burgemeester Jan van Zanen de demonstratie.


De demonstranten kregen de mogelijkheid om op het Malieveld en de Koekamp hun boodschap voor het voetlicht te brengen, om zo de binnenstad veilig en toegankelijk voor bewoners en bezoekers te houden. Agenten zagen echter vrijdagochtend al op diverse locaties in het centrum, waaronder het Plein en de omgeving van het Binnenhof, kleine groepjes demonstranten staan. Meerdere keren gingen agenten daar in gesprek met de demonstranten en daarbij zijn ze steeds weer gewezen op de, door de gemeente, aangewezen demonstratielocatie van het Malieveld en de Koekamp.
Op het Malieveld en bij de Koekamp verschenen dan ook groepen demonstranten. De politie hield hier steeds toezicht om de demonstratie ordelijk en veilig te laten verlopen. Een aantal demonstranten droeg metalen stokken in vaandels bij zich, wat niet toegestaan was.

De demonstranten kwamen op een gegeven moment in beweging en begonnen een ronde te lopen op het Malieveld. Op het moment dat de groep versneld vanaf het Malieveld de Bosbrug opliep, richting centrum, zijn zij door agenten tegengehouden. De demonstranten liepen hierbij de autoweg op. Dit veroorzaakte een verkeersonveilige situatie. Agenten waren genoodzaakt om hun wapenstok te gebruiken om de demonstranten terug het Malieveld op te krijgen. Een korte tijd werd de groep door agenten omsingeld en opgehouden op het Malieveld om de openbare orde op dat moment te herstellen. Daarna kregen de demonstranten de gelegenheid om naar huis te gaan, immers was de demonstratie al enige tijd door de burgemeester ontbonden.

Aanhoudingen
De politie trad op bij strafbare feiten. Agenten hielden in totaal acht arrestanten aan voor belediging, mishandeling, openlijke geweldpleging, belemmering en één persoon die zich niet kon identificeren. Een aantal agenten droegen mondbedekking, omdat ze binnen de 1,5 meter van aan te houden verdachten kwamen.

Rol politie bij demonstraties
Demonstreren is een grondrecht. De overheid moet het demonstratierecht faciliteren en beschermen. De politie zal er alles aan doen om de uitoefening van het recht om te demonstreren mogelijk te maken, zo lang het vreedzaam verloopt en de veiligheid van demonstranten en omwonenden kan worden gewaarborgd. Kijk voor meer informatie over onze rol bij demonstraties op politie.nl.

Geweldstoepassing

Om te beschermen of te handhaven mogen en moeten politiemensen geweld gebruiken als de situatie daar om vraagt. Het gebruik van geweld door de politie is onderdeel van het professioneel vakmanschap van politiemensen. Agenten zetten hun vakmanschap en hun geweldsbevoegdheid in voor een veiliger Nederland en zetten een bewuste stap naar voren als het moet. De politie wil zich op een transparante wijze verantwoorden waarbij tevens recht wordt gedaan aan de bijzondere rol van politiemensen in de samenleving. De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat de politie professioneel omgaat met deze geweldsbevoegdheid. Om dit goed te borgen zorgt de politie dat politiemensen goed getraind zijn, dat zij verantwoording afleggen over het gebruikte geweld, geweld getoetst wordt aan de geweldsinstructie en dat politiemensen leren van gebruikt geweld.