DEN HAAG - De druk op de politie is enorm groot. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, digitalisering, individualisering en polarisering liggen hieraan ten grondslag. Ook de gevolgen van Corona, een afname van ontzag voor gezag en de vele bedreigingen maken het werk er niet makkelijker op. We kampen met een probleem in de capaciteit van onze basisteams. Daar komen we mensen tekort en dat legt een zware druk op de organisatie. Tegelijkertijd zijn er concrete maatregelen genomen om deze druk te verlichten. Om de tussenliggende periode te overbruggen doet de politie een beroep op alle medewerkers.

Kamerbrief
Ook minister Grapperhaus onderkent en erkent het capaciteitsprobleem bij onze organisatie. Hij heeft in de kamerbrief die er vandaag is uitgestuurd expliciet aangegeven dat een dergelijke situatie nooit meer mag ontstaan. En dat de politie een stabielere financiële basis nodig heeft om dit te voorkomen.

Concrete maatregelen
Om het probleem van werk- en roosterdruk te verlichten zijn concrete maatregelen genomen. Enkele voorbeelden daarvan zijn het verhogen van de instroom van nieuwe aanwas, het versnellen van de politieopleidingen van drie naar twee jaar, het vergroten van opleidingscapaciteit en het voorkomen van uitstroom en langdurige uitval. Zo moeten de operationele tekorten de komende jaren structureel verminderen.

Korte termijn aanpak
Maar ook op korte termijn is actie vereist om de grootste druk weg te nemen. Daarvoor is de bijstand van medewerkers uit de gehele organisatie vereist. Die moet helpen om de basis van het politiewerk op orde te krijgen en te houden. De basis politiezorg vormt immers het fundament van een veilige samenleving en moet daarom altijd worden vervuld, ongeacht onderbezetting, rooster- of werkdruk.

Schouder aan schouder
Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding, beseft dat de maatregelen best ingrijpend kunnen zijn. ‘Maar schouder aan schouder staan is altijd al een kernkracht van de politie geweest’, zegt ze. ‘Het geeft zekerheid als collega’s in het blauw op hun collega’s kunnen en mogen rekenen. Natuurlijk is ieders expertise en iedere rol belangrijk bij de politie, maar qua capaciteit en druk helpt het enorm als we de komende tijd allemaal een steentje bijdragen aan een solide werkende basis. Het is van cruciaal belang dat we er samen voor gaan staan. Iedereen is keihard nodig om onze opdracht in de komende periode te vervullen. Het bekende “assistentie collega” is daarmee actueler en relevanter dan ooit. Want juist de assistentie van collega’s helpt ons op de korte termijn om de basis van het politiewerk – het fundament van een veilige samenleving- op orde te krijgen en te houden.’

Inventarisatie
Samen met de bonden, medezeggenschap en de lijn is een inventarisatie gedaan aan wat er leeft aan ideeën en oplossingsrichtingen bij de medewerkers. Dit wordt gebruikt bij de plannen van aanpak die per politie-eenheid worden gerealiseerd. De inhoud van deze plannen is steeds afhankelijk van de actuele situatie en de werklast in de afzonderlijke politie-eenheden. Want ook al is het een landelijke opgave, lokaal moet maatwerk geleverd worden in afstemming met de burgemeesters en het openbaar ministerie.

Basispolitiezorg voorop
De verschuiving in capaciteit gaat onvermijdelijk ten koste van ander belangrijk werk. De maatregelen kunnen bijvoorbeeld leiden tot een minder snelle doorstroom van zaken, minder inzet in de informatieorganisaties van de politie, of minder mogelijkheden voor projecten. De incidentenafhandeling en het werk in de wijk hebben de primaire aandacht nodig en dat zal de komende jaren niet alleen leidend, maar ook merkbaar zijn.