DEN HAAG - Vier politiemedewerkers van Team Hoefkade die in oktober 2018 waren betrokken bij een aanhouding waarbij buitenproportioneel geweld is gebruikt, krijgen disciplinaire straffen opgelegd. Het gaat onder meer om een voorgenomen strafontslag en een voorgenomen voorwaardelijk ontslag. Daarnaast krijgen zes medewerkers van het politieteam een officiële waarschuwing wegens ongepast gedrag op de werkvloer.

Op basis van verklaringen van enkele agenten startte in januari van dit jaar een onderzoek naar zowel de werkcultuur binnen het politieteam Hoefkade als naar een incident dat plaatsvond op 14 oktober 2018. Bij dit incident achtervolgden enkele politiemensen in Den Haag een 18-jarige man die zij uiteindelijk vlak voor een restaurant wisten aan te houden. Bij de aanhouding gebruikte één politiemedewerker meermaals zijn wapenstok.

Geweldgebruik niet proportioneel
Begin dit jaar startte de politie een disciplinair onderzoek naar in totaal vier medewerkers. Drie van hen waren direct bij de aanhouding betrokken; één van hen gebruikte buitenproportioneel geweld. Zij werden in de loop van het onderzoek tewerkgesteld op een ander bureau. Uit het onderzoek blijkt dat het bij de aanhouding toegepaste geweld niet proportioneel was. Verder blijkt dat de drie betrokken politiemedewerkers na het incident weliswaar hebben gemeld dat bij de aanhouding geweld was gebruikt, maar dat zij deze melding onjuist en onvolledig hebben opgesteld. Een vierde politiemedewerker filmde de arrestant later in de cellengang en deelde deze beelden met andere agenten.

Voorgenomen straffen
Alle vier bij dit incident betrokken agenten kregen maandag 2 december hun voorgenomen straf meegedeeld. Bij één politiemedewerker gaat het om een strafontslag. Deze medewerker is direct op 2 december buiten functie gesteld. Bij een tweede politiemedewerker gaat het om een voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van drie jaar. Bij een derde medewerker is het voornemen hem terug te zetten in rang en salarisschaal. De vierde, filmende, politiemedewerker moet 47 uur verlof inleveren. De drie laatstgenoemde medewerkers worden tot slot allemaal gedwongen overgeplaatst naar een ander bureau.

Officiële waarschuwing
Naast dit incident werd ook de werkcultuur binnen politieteam Hoefkade onderzocht. Dit deelonderzoek richtte zich op mogelijke ongewenste gedragingen tussen politiemensen onderling en tegenover burgers. Uit dit deelonderzoek blijkt dat binnen het politieteam een kleine groep medewerkers zich inderdaad schuldig maakte aan ongewenste gedragingen. Hiervoor hebben zes medewerkers een officiële waarschuwing gekregen. Twee van de vier eerdergenoemde medewerkers kwamen ook in dit onderzoek naar voren. In het voorgenomen strafbesluit zijn hun gedragingen opgenomen en meegewogen in de uiteindelijk voorgenomen strafmaat.

Maatregelen op zijn plaats
Politiechef Paul van Musscher reageert op de voorgenomen straffen: ‘Door onrechtmatig geweld toe te passen en hier niet eerlijk over te rapporteren, zijn disciplinaire maatregelen tegen deze medewerkers op zijn plaats. In deze zaak hebben wij de strafmaat laten toetsen door de landsadvocaat en het landelijk strafmaatoverleg van de politie. De betrouwbaarheid van een politieambtenaar, en daarmee de betrouwbaarheid van de hele politieorganisatie, dient altijd boven elke twijfel te zijn verheven. De norm binnen de politie is in dat opzicht helder. Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.’

Indringend gesprek
Om die reden kregen ook de zes politiemedewerkers die zich volgens het deelonderzoek naar de werkcultuur schuldig maakten aan ongewenst gedrag een officiële waarschuwing die in hun personeelsdossier wordt opgenomen. ‘Over hun gedrag is indringend gesproken met deze medewerkers’, zegt politiechef Van Musscher. ‘Maar laat hierover één ding duidelijk zijn; we hebben het over enkele medewerkers die over de schreef zijn gegaan. Het overgrote deel van onze mensen verricht dagelijks goed politiewerk, waarbij wij ons te allen tijde aan de wet houden en onze professionaliteit bewaren. ’

Intern veel aandacht
Net als in vrijwel alle organisaties het geval is, komt ongewenst gedrag ook binnen de politie voor. Om die reden is er binnen de politie-eenheid Den Haag in de afgelopen jaren al veel aandacht geweest voor omgangsvormen. Zo werd onlangs nog een handreiking ‘veilige werkomgeving’ in gebruik genomen en wordt bij bijeenkomsten regelmatig stilgestaan bij en gesproken over dit onderwerp.

Continu aan werken
Ook de komende jaren blijft dit onderwerp hoog op de agenda staan. ‘We willen bereiken dat politiemensen samen in gesprek gaan, elkaar op ongewenst gedrag aanspreken en dit ook normaal gaan vinden’, stelt de politiechef. ‘Op die manier werken we continu aan een organisatie waarin iedereen het optimale uit zichzelf kan halen en maximaal bijdraagt aan een professionele politie.’


Van Musscher wil vanaf nu ook weer vooruitkijken, waar mogelijk samen met partners en inwoners. ‘Samen moeten we onze schouders er weer onder zetten om verder te bouwen aan de politie die wij willen zijn: een eenheid waar iedereen zich veilig voelt en met plezier en voldoening werkt, een eenheid waarin iedereen ertoe doet en iedereen het verschil kan maken.’