EENHEID DEN HAAG - Nadat begin juni de burgemeesters binnen de politie-eenheid Den Haag hun handtekening zetten onder het drugsconvenant, hebben nu ook alle convenantpartners getekend. Daarmee is het convenant, waarin zowel overheidsinstellingen als private partijen de krachten bundelen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, per 1 juli formeel van kracht.


Binnen het verzorgingsgebied van de politie-eenheid Den Haag is sprake van de productie, verwerking en opslag van en handel in verdovende middelen. Behalve het risico op gevaarlijke situaties en schade voor het milieu, heeft dit een ernstig ondermijnend effect op de samenleving. Criminelen schuwen hierbij niet om mensen onder druk te zetten, af te persen of geweld te gebruiken. Burgers en ondernemers lopen risico. De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld noemen we ondermijning. Om deze ongewenste situatie effectief te kunnen aanpakken, is samenwerking tussen verschillende partners noodzakelijk.

Samenwerking
Het convenant vervangt de hennepconvenanten die van oudsher in de voormalige politieregio’s Haaglanden en Hollands Midden van kracht waren. Onder andere de bestuurlijke portefeuillehouder ondermijning (een van de burgemeesters), de politie, het OM, het RIEC, private partijen en het netwerk openbare orde en veiligheid waren betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe convenant, dat zich niet alleen richt op hennep, maar op drugs in het algemeen. Door samen te werken in dit convenant komen vermoedens van drugscriminaliteit nog eerder aan het licht.

Uitwisseling
Het nieuwe en verruimde drugsconvenant maakt het mogelijk om informatie tussen de partners uit te wisselen en hierdoor een wezenlijke bijdrage te leveren aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Het doel is om het moeilijker te maken om drugs te produceren, te verwerken, op te slaan en te verhandelen. Het convenant betekent niet dat er ook gezamenlijk gegevens verwerkt mogen worden, het gaat alleen om het delen van informatie wanneer dat noodzakelijk is voor de aanpak van drugscriminaliteit.

Van kracht
De eerste stap om het convenant van kracht te laten zijn was de ondertekening door de burgemeesters binnen de eenheid Den Haag. In de maand juni zetten vervolgens ook alle overige convenantpartners hun handtekening. Per 1 juli is daarmee het nieuwe convenant formeel van kracht.