NEDERLAND - Onlangs verscheen ‘Leven in waarheid. Getuigenis van een Afghaanse ex-moslima’ van Madina Hamidi. Een uiterst relevant en actueel boek, maar tevens een wanhoopskreet van velen die slachtoffer werden van de ‘stille moordenaars’, namelijk de psychologische marteling, de ondraaglijke fysieke pijn en de eenzaamheid ten gevolge van uitsluiting, verstoting en doodsbedreigingen wegens niet naleving van onverbiddelijke religieuze en culturele voorschriften.


Toen haar vader door de taliban was vermoord en haar broer vermist was geraakt, vluchtte vluchtte Madina Hamidi ruim twintig jaar geleden met haar moeder en drie zussen uit het Afghaanse Kaboel. Ze was toen twaalf jaar oud. Ze kwamen in België terecht.

Het duurde niet lang eer ze pijnlijk bekneld raakte tussen de westerse waarden en de Afghaanse moslimcultuur. Voor haar bevrijding betaalt ze nog altijd een hoge prijs. Na haar autobiografie ‘Van Hel tot Hemel’ beschrijft Hamidi in haar nieuwe boek waarom ze afstand heeft genomen van de islam en zich openstelt als spirituele mensenmens. Haar analyse van de Afghaanse cultuur en het onderliggende islamitische gedachtegoed legt een verstikkend patroon van onderdrukking bloot. Fysieke mishandeling, bedreigingen wegens blasfemie, vernedering als vrouw en verstoting door de familie (van wie ze nog altijd zoveel houdt), ze heeft het allemaal meegemaakt.

Met haar boek wil Hamidi een werkelijke bijdrage leveren aan actuele kwesties en een nieuw licht werpen op de complexe relaties tussen religie, cultuur, integratie en progressie. Haar ultieme doel is om een bodem te leggen waarop de vreedzame co-existentie kan plaatsvinden.

De mens is vrij geboren. Maar niet als men ter wereld komt in een islamitische collectivistische cultuur. Vrijdom is dan geen recht, maar eerder het hoogst gestolen goed. De (terug)keer van de taliban doet geloven dat de Afghanen zonder de taliban een vrij en vredevol leven zouden leiden. Wie echter de Afghaanse cultuur kent, weet dat men vaak geteisterd wordt door de vele andere ongeschreven strenge regels. De taliban past zijn sharia toe als enig effectief ‘goddelijk’ middel om het volk te straffen met het doel om ze onder de duim te houden. Echter, de Afghaanse gemeenschap past daarnaast rigoureuze culturele voorschriften toe als doeltreffend ‘eerbiedwaardig’ middel om precies hetzelfde te bereiken. In de praktijk blijkt dat het verschil tussen orthodoxisme en gewone toegepaste Afghaanse cultuur flinterdun is. Het verschil in de toegepaste tactieken maakt de onmenselijke daden van de ander niet heiliger. De ‘onaanraakbare thema’s’ die hier worden behandeld, kunnen verdedigingsreacties oproepen die koppig zouden beweren dat deze verhalen een uitzondering vormen. Maar dit zijn slechts afleidingsmanoeuvres om de verborgen realiteit weg te wuiven van veel dissidenten die voor de vrijheid naar het Westen zijn gevlucht maar dan weer gevangen worden gehouden aan de onzichtbare kettingen van cultuur en religie. Het verzwijgen van waarheden om de schone schijn is lang genoeg getolereerd geweest. Hier wordt alle stilte doorbroken en een onuitsprekelijke waarheid blootgelegd.

Voor wie is dit boek bestemd?

Het lijdt geen twijfel dat onze samenleving dringend nood heeft aan een nieuwe aanpak. Want terwijl we proberen geweld te bestrijden, vermenigvuldigt het geweld zich even snel. Daarom is dit boek geschreven voor iederéén. Dit boek heeft tot doel iedereen uit te nodigen voor een intellectuele dialoog en biedt een uitweg om cruciale kwesties en vraagstukken die ons allemaal aangaan bespreekbaar te maken.

Wie is Madina Hamidi?

Madina Hamidi werkt als juridisch medewerker en psychotraumatoloog. Hamidi is promotor van vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Ze is tevens columniste voor Knack magazine en voor Vlincks. Eerder schreef ze de autobiografische literaire roman ‘Van hel tot hemel’. Haar verleden en strijd hebben bewerkstelligd dat zij controversiële onderwerpen nooit uit de weg gaat. Ze is gedreven en omarmt rechtvaardigheid. De reden achter haar vurige drijfveer is het feit dat ze zelf behoorde tot Afghaans-islamitische wereld, een bevolkingsgroep die tot op heden het nieuws haalt met schrijnende verhalen. De wereld van de Afghaanse gemeenschap worstelt, net zoals alle andere collectivistische islamitische culturen, met contrasten en complicaties. De ervaringen van ex-moslims zouden een waardevolle bron kunnen scheppen en een toonbeeld kunnen hebben voor hen die zich vastgeketend voelen door onbuigzame religieuze en culturele geboden. Hun voorbeeldfunctie zou onnoemelijk veel levens kunnen redden van diegenen die slachtoffer worden van doodsbedreigingen wegens religieverlating, beschuldigingen van blasfemie om kritische vraagstellingen, familieverstoting wegens ‘afvalligheid’ en sociale boycot ingevolge dissidentie en anders zijn.

Desondanks bewijst Hamidi dat respect, acceptatie en leven in harmonie wél mogelijk zijn tussen de gelovigen en atheïsten. Geen van beide groepen behoeft hiervoor eigenheid, theorema of overtuiging op te geven. Tenslotte delen beide werelden ‘humanisme’ als belangrijkste bouwsteen. Enige voorwaarden zijn de wil en bereidheid van beide partijen voor een intellectuele ontmoeting.

‘Leven in waarheid’ is inmiddels voor € 22,50 te bestellen via Willems Uitgevers, onder ISBN 9789493242623: https://boeken.cafe/boeken/9789493242623/leven-in-waarheid/