ZUID-HOLLAND - We zijn een stap dichter bij de herziening van de Module Energietransitie van het Omgevingsbeleid. De Commissie m.e.r. heeft het ingediende Milieu Effect Rapport (MER) beoordeeld. In het MER staan de milieugevolgen van windparken en zonnevelden. Het oordeel pakt positief uit. Volgens de Commissie ligt er goede milieu-informatie voor een besluit over het provinciale beleid voor wind- en zonne-energie en over de 7 Regionale Energiestrategie (RES) Regio’s binnen Zuid-Holland.


Onderzoek naar milieugevolgen

Waar kun je het beste wind- en zonne-energie opwekken in Zuid-Holland? Een belangrijke vraag voor de energietransitie en de reden waarom de 7 RES-regio’s in Zuid-Holland zoekgebieden hiervoor hebben aangewezen. Met de plannen die er liggen, is het aan provincie Zuid-Holland om de Module Energietransitie te herzien in het Omgevingsbeleid. Om een weloverwogen beslissing hierover te nemen, is het MER opgesteld waarmee de milieugevolgen van windparken en zonnevelden zijn onderzocht.

Helder en juist MER

De Commissie m.e.r. adviseert over het MER en is positief over de juistheid en volledigheid van het rapport. Ook geeft de Commissie aan dat dit een goede basis vormt voor de uitwerking van de zoekgebieden: "Het MER is helder qua structuur en goed leesbaar. Doordat er goede (digitale) kaarten beschikbaar zijn, is het per zoekgebied in één opslag duidelijk waar in een zoekgebied inpassing van windturbines en zonneparken kansrijk is. Ook komt zo direct naar voren waar er aandachtspunten zijn voor milieu, of waar wind of zon niet mogelijk is."

Op weg naar RES 2.0

Berend Potjer, energiegedeputeerde in het college van Gedeputeerde Staten: "Ik ben blij met het positieve oordeel van de Commissie. We zijn erin geslaagd om een goede koppeling te maken tussen visie en zorgvuldigheid." Energieregio’s kunnen met behulp van het MER preciezer aangeven waar er binnen de zoekgebieden ruimte is voor opwek van wind- en zonne-energie.

Hoe nu verder?

Eind 2022 besluiten Provinciale Staten over de herziening van de Module Energietransitie. Hierbij worden de ingediende zienswijzen betrokken. Gedeputeerde Potjer: "De onderliggende data en analyses stellen we graag beschikbaar aan onze partners in de regio’s. We gaan de komende periode in gesprek over hoe we vanuit onze rol kunnen ondersteunen om te komen tot concrete zon- en windprojecten in de zoekgebieden."