DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland, gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben op maandag 7 februari 2022 het Woon-werkakkoord 'Durf te kiezen' ondertekend. Met dit akkoord wordt de bouw van 9.220 woningen in de periode tot 2040 versneld en worden er afspraken gemaakt over het opstellen van een toekomstbestendig economisch profiel voor de Haagse regio.


Grote woningbehoefte

De ruimte in de Haagse regio is schaars en de ambities zijn groot. Daarom heeft het Woon-werkakkoord de titel ‘Durf te kiezen’ gekregen.

De bouw van ca. 9.220 woningen levert een belangrijke bijdrage aan de grote woningbehoefte in de Haagse regio. De woningen worden gerealiseerd op plekken die nu nog bestemd zijn als bedrijventerrein. Bij deze ontwikkelingen worden wonen en werken in de toekomst gecombineerd. Verder zijn in het akkoord concrete afspraken gemaakt over het beter benutten en eventueel uitbreiden van bedrijventerreinen. Behoud en ontwikkeling van aantrekkelijke en toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn essentieel voor banen en economische groei.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening: “De forse woningbouwopgave in de Haagse regio, de schaarse stedelijke ruimte en het belang van een vitale economie vragen om een goede ruimtelijke afstemming. Blij dat we met Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk en Gemeente Leidschendam-Voorburg het vorige akkoord hebben aangescherpt en zo meer ruimte creëren voor extra woningen, extra banen én meer omgevingskwaliteit. Met de juiste menging van wonen en werken creëren we levendige gebieden waar mensen graag verblijven.”

Johanna Besteman, wethouder Welzijn, Cultuur, Onderwijs & Wonen: “De woningmarkt staat onder druk, ook in Rijswijk. Met dit akkoord wordt de bouw van 2250 woningen in het Havenkwartier en 1.500 tot 2.100 woningen op het Kesslerpark mogelijk gemaakt. 2.000 van die woningen worden ook nog eens bereikbaar voor middeninkomens (middenhuur en betaalbare koop). Daarmee zetten we een belangrijke stap in een meer toegankelijkere woningmarkt.”

Karin Schrederhof, wethouder Wonen: "Dit akkoord maakt de realisatie van ruim 4.800 woningen in Delft mogelijk. Dat is goed nieuws. Hiermee leveren we een noodzakelijke bijdrage aan de enorme vraag naar (betaalbare) woningen in onze stad en in onze regio. De combinatie van wonen en werken gaan we ook steeds vaker zien. In Delft kijken we nu al waar we dit nog meer mogelijk kunnen maken."

Floor Kist, wethouder Wonen, WMO, Water & Groen, Inburgering, Welzijn, Ruimtelijke projecten aan de rand van de gemeente: “De opgaven voor wonen en werken zijn groot. Daarvoor hebben we creativiteit, innovatie en daadkracht nodig. Dit akkoord is een stap in die richting.”

Economisch profiel

Binnen de Haagse regio willen gemeenten en provincie in de toekomst meer sturen op behoud en vestiging van bedrijven die voor de regio toegevoegde waarde hebben. De gemeenten en de provincie spreken daarom af langdurig samen te werken, samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Rijk. Substantiële werkgelegenheid, innovatie, duurzaamheid en belang voor de regio zijn hierbij het uitgangspunt.

Willy de Zoete, gedeputeerde Werklocaties, MKB en Cultuur: “Een goede balans tussen vraag en aanbod van locaties waar wonen en werken gecombineerd worden zorgt voor een goed economisch vestigingsklimaat. Daarom ben ik blij met deze nieuwe afspraken. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan levendige en vitale stads-en dorpscentra en daarmee aan een goed woon-en leefklimaat voor de bewoners van onze provincie.’’

Armand van de Laar, wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer: “Waar vroeger bedrijven en fabrieken stonden, gaan we nu woningen bouwen zoals in het Havenkwartier. Maar daarnaast willen we ook meer banen en bedrijvigheid in Rijswijk. Ondernemers hebben ook recht op ruimte. Daar hebben we nu afspraken over gemaakt in de regio. Ruimte voor wonen én werken.”

Bas Vollebregt, wethouder Economie: "Delft is de stad van techniek en innovatie. We hebben de ambitie om tot 2040 10.000 extra banen te realiseren in onze stad. Daar moet wel de juiste ruimte voor beschikbaar zijn. Dit akkoord zorgt ervoor dat de komende jaren meer bedrijven zich kunnen vestigen die actief zijn op het gebied van techniek, duurzaamheid en innovatie, en daarmee ons economisch profiel helpen uitdragen en versterken."