ZUID-HOLLAND - Ook na 2023 ruimt de provincie op de begroting jaarlijks €7 miljoen in voor cultuur, erfgoed en toerisme in Zuid-Holland. Dit hebben Provinciale Staten op 9 november 2022 besloten, op basis van de eerder ingediende motie 1119. Dit betekent dat er ook de komende jaren gewerkt kan blijven worden aan de ambities van de provincie op de beleidsterreinen: erfgoed en toerisme, archeologie, cultuurparticipatie en bibliotheken.


Voorheen werd een aantal taken op het gebied van erfgoed, cultuur en toerisme incidenteel gefinancierd. Dit bood onzekerheid over continuïteit van het cultuur- en erfgoedbeleid van de provincie. Zeker ook voor de vele partners die een waardevolle bijdrage leveren aan het behoud en de beleefbaarheid van ons cultureel erfgoed. Met het structureel opnemen van dit budget binnen de begroting wordt deze onzekerheid weggenomen en kan de ingezette koers worden voortgezet. Denk daarbij onder meer aan het doorontwikkelen van de 7 erfgoedlijnen, aan groot onderhoud aan molens, aan de instandhouding van cultuurhistorische landschappen, aan publieksbereik archeologie, aan de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten en aan cultuurparticipatie.

Voor de komende jaren bieden we onze partners hiermee continuïteit en zekerheid zodat zij substantieel kunnen blijven bijdragen aan cultuur, erfgoed en toerisme in Zuid-Holland.

Willy de Zoete, gedeputeerde voor cultuur, erfgoed en toerisme: "Ik ben blij dat wij nu helderheid kunnen geven over de structurele inzet van de provincie op het gebied van cultuur, erfgoed en toerisme. Dit biedt een goede basis om samen met onze vele partners te blijven investeren in cultuur, erfgoed en toerisme om zo Zuid-Holland elke dag beter te maken."

Wij willen ons cultuur en erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. Het vertelt het verhaal van Zuid-Holland. Aan inwoners, maar ook aan iedereen die onze provincie bezoekt. Zo verlenen we identiteit, levendigheid en kwaliteit aan onze leefomgeving.